top of page

מרכזי צעירים:

הצבא הינו המסגרת המובנית האחרונה לצעירים בישראל.

מרכזי הצעירים הפועלים מזה עשרים שנה המבקשים לשים את נושא הצעירים על סדר היום הלאומי ולגבש מענה כולל, מוסדר ומקיף לצרכי צעירים בישובים בהם הם חיים. במרחב המוניציפאלי מחזקים מרכזי הצעירים את המרקם החברתי ויוצרים חברת צעירים בעלת חוסן פנימי, המגלה מנהיגות ואחריות חברתית. המרכזים מציעים שירותים בתחומי השכלה, תעסוקה, מעורבות חברתית, תרבות, דיור ופנאי וכד' ומהווים פלטפורמה לצעירים להעלות צרכים, לפתח מענים ולהיות מעורבים בקהילה. במיזם שותפים משרדי ממשלה - המשרד לפיתוח הנגב והגליל, משרד הבטחון, המשרד לקליטת עליה, המשרד לשוויון חברתי, משרד הרווחה, משרד הכלכלה, מרכז השלטון המקומי, המל"ג וקרנות.

הקרן מסייעת בתמיכה, יזום והובלת תכניות בתחומי ההשכלה והתעסוקה במרכזים ברחבי הארץ.

bottom of page