top of page

השתתפות במיזם "תופסים כיוון":

השתתפות במיזם "תופסים כיוון" - להשתלבות מיטבית של סטודנטים בפריפריה בעולם התעסוקה.

bottom of page