top of page
תכנית הכנה ואוריינטציה לסטודנטים חדשים שנה א' מיישובי פריפריה:

השנה הראשונה ללימודים והשבועות הראשונים ללימודים, הינם קריטיים להצלחתם האקדמית של הסטודנטים ומחקרים מלמדים כי הכנה מוקדמת וקיום תכנית אוריינטציה ללימודים גבוהים בכלל ולמוסד האקדמי בפרט חשובים מאוד ומקטינים את הסיכון לנשירה אקדמית. עבור סטודנטים המגיעים מישובים ומשפחות בהם אחוז הממשיכים להשכלה גבוהה נמוך במיוחד צורך זה חזק שבעתיים, בהעדר דמויות לחיקוי, התייעצות וליווי במעגל הקרוב.

התכנית כוללת מפגש הכנה ואוריינטציה קבוצתי לסטודנטים חדשים שיתקיים לקראת פתיחת שנת הלימודים במטרה לחזק  את תחושת השייכות וההכרות עם המוסד ונהליו והקטנת תחושת הניכור. המפגש כולל היכרות עם המוסד, יחידות אקדמיות, יחידות הדיקנט ושירותים משמעותיים נוספים, סיור היכרות עם מוסד הלימודים, מיקום הפקולטות השונות, מזכירויות, יחידות ושירותים הניתנים ע"י המוסד שחשוב להכיר והוצגו ביחידה הקודמת ועוד. חידוד ופירוט תוך כדי הסיור לגבי אפשרויות הסיוע שיכולות להינתן להם ע"י המוסדות האקדמיים. 

לכל 20 סטודנטים יוקצה סטודנט משנים מתקדמות אליו יוכלו לפנות במהלך השנה הראשונה ללימודים במידה ויזדקקו לייעוץ והכוונה.

Keyboard and Mouse
bottom of page