top of page

הפורום הכלכלי חברתי:

 הפורום הכלכלי חברתי פנה לקרן להצטרף למיזם של מינהלת המעסיקים הלאומית ולהשתתף בוועדת ההיגוי שלה לאור הניסיון הידע והתכניות שפיתחה הקרן במהלך השנים.

 

המיזם מאגד שותפות לאומית של המגזר העסקי, הממשלה והפילנתרופיה.

 

תפקיד קרן גרוס בוועדת ההיגוי במינהלת  היינו סיוע בבניית תשתית מקצועית אשר תאפשר  למצות את פוטנציאל החיילים המשוחררים  לפי פילוח אזורי/רשותי באמצעות ניתוח צרכי המגזר העסקי לכוח אדם מקצועי, מתן הכשרה מקצועית לחיילים משוחררים התואמת לדרישות שהוצגו על ידי החברות במגזר העסקי ובמגזר השירותים בכל אזור. תרומת הקרן תנותב לפיתוח מודל הפעלה חדשני של מודל רשותי כהמשך טבעי לסדנאות ההכנה לאזרחות שפיתחה הקרן .

Wave
bottom of page